Súťaž Mapei

Oslávte s nami 20. výročie
Hrajte s MAPEI a vyhrajte každý týždeň stavebný materiál za 250€ a hodnotné vecné ceny v záverečnom žrebovaní.

Štatút súťaže

I. Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Mapei oslavuje 20 rokov (ďalej len súťaž) je MAPEI SK, s.r.o., so sídlom Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 35804131 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel B, vložka 23270, (ďalej iba „Usporiadateľ alebo Mapei“).

II. Termín a miesto konania súťaže, predmet súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 31. 5. 2021 do 22. 10. 2021, ukončenie prihlasovania a registrácie do Súťaže je 15. 10. 2021 čas 23:59.
 2. Súťaž bude prebiehať na stránke https://www.sutazmapei.sk/. Víťaz súťaže pre daný týždeň bude zverejnený každý nasledujúci týždeň v pondelok po 14:00 na https://www.facebook.com/mapeislovensko
  Predmetom súťaže je: V termíne od 31. 5. 2021 do 15. 10. 2021 zaregistrujte cez prihlasovací formulár svoj projekt (kúpeľňa, balkón, terasa, spodná stavba alebo iné.), ktorý plánujete postaviť, opraviť, obnoviť alebo zrenovovať, a hrajte o poukážky na stavebný materiál z portfólia výrobkov firmy Mapei. Do súťaže je potrebné vyplniť správne všetky údaje vo formulári na stránke https://www.sutazmapei.sk/.

III. Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaž je určená pre všetkých, ktorí v termíne od 31.5. 2021 do 15. 10. 2021, zaregistrujú cez prihlasovací formulár na https://www.sutasmapei.sk/ svoj projekt (kúpeľňa, balkón, terasa, spodná stavba alebo iné.) a do súťaže zašlú 3 fotky projektu, adresu projektu a prihlasovacie kontaktné údaje.
 2. Podmienky pre účasť v Súťaži:
  • Vyplnenie kontaktného formulára
  • Zaslanie 3 fotografií (1x celková foto stavby, 2x detail)
  • Každú stavbu je možné prihlásiť a registrovať iba 1 krát
  • Každý Prihlasovateľ môže prihlásiť viacero stavieb počas celej doby trvania súťaže.
  V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom niektorej z cien Súťaže, udeľuje Usporiadateľovi Súťaže a Prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie jeho užívateľského mena a priezviska na stránke https://www.mapei.com/sk/sk/sutaz-mapei a https://www.facebook.com/mapeislovensko.
  Výhrou je stavebný materiál – výrobky stavebnej chémie Mapei. Konkrétne produkty Mapei budú zvolené a navrhnuté pre Výhercu po konzultácii s Usporiadateľom po obhliadke prihlásenej stavby na základe skutkového stavu.
 3. Usporiadateľ Súťaže ani Prevádzkovateľ nezodpovedajú za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných užívateľských profilov či ich častí v rámci stránok https://www.sutazmapei.sk/ a https://www.mapei.com/sk/sk/sutaz-mapei
 4. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci a blízke osoby Usporiadateľa Súťaže a zamestnanci a blízke osoby Prevádzkovateľa Súťaže, a jej dcérskych spoločností. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa Súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy usporiadateľa Súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi Súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Výhry

 1. V Súťaži možno vyhrať:
  • Každý týždeň v pondelok počas trvania súťaže žrebujeme výhercu stavebného materiálu – výrobkov stavebnej chémie Mapei v hodnote 250 €* (20 × 250 €*). Na prihlásenú stavbu je možné vyhrať týždennú výhru iba 1x.
  • Záverečné žrebovanie sa uskutoční v piatok 22. 10. 2021 zo všetkých prihlásených stavieb vrátane tých, ktoré vyhrali týždennú výhru – stavebný materiál – výrobky stavebnej chémie Mapei v hodnote 250 €*.
  1. cena: Televízor LG OLED 55BX
  2. cena: Robotický vysávač iRobot Roomba i7+
  3. cena: Kávovar De’Longhi ECAM 23.120.B
  • *Produkty Mapei podľa vlastného výberu v cenníkových cenách s DPH. Materiál bude zvolený a navrhnutý pre Výhercu po konzultácii s Usporiadateľom po obhliadke prihlásenej stavby na základe skutkového stavu.
 2. Ceny do Súťaže zabezpečuje a výhercom posiela Usporiadateľ. Výherca si preberie výhru po dohode s Usporiadateľom v sídle Usporiadateľa alebo na stavebninách, ktoré sú obchodnými partnermi spoločnosti Mapei, alebo po osobnej dohode s Usporiadateľom je možnosť doručiť ich priamo na stavbu.

V. Určenie postupujúcich do finálneho žrebovania

 1. Do finálneho žrebovania postupujú všetky prihlásené stavby a prihlasovatelia, ktorí vyplnili všetky potrebné údaje v prihlasovacom formulári, zaslali potrebné 3 fotografie a splnili podmienky účasti v súťaži v sekcii III, bod 2.

VI. Určenie výhercov

 1. Nárok na výhru majú len tí výhercovia, ktorí vyplnili všetky potrebné údaje v prihlasovacom formulári, zaslali potrebné 3 fotografie a splnili podmienky účasti v súťaži sekcii III, bod 2.
 2. Meno a priezvisko každého výhercu bude uvedené na stránke https://www.mapei.com/sk/sk/sutaz-mapei a na užívateľskom profile sociálnej siete Facebook Usporiadateľa. Meno a priezvisko musí byť zhodné s menom a priezviskom výhercu tak, ako má tieto uvedené vo svojom preukaze totožnosti (OP, pas).
 3. Získanie všetkých informácií od výhercov bude zabezpečovať Prevádzkovateľ. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, ak by sa stal výhercom ktorejkoľvek ceny v súlade s bodom 1. tohto článku poskytne Usporiadateľovi súťaže, resp. Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť. Ak sa nepodarí spojiť s výhercom, do 5 pracovných dní bude vyžrebovaný nový výherca ďalší piatok spolu s výhercom v danom týždni a nárok pôvodne vyžrebovaného výhercu v celom rozsahu zaniká. Jednotlivé výhry bude odovzdávať Usporiadateľ Súťaže v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania výhercu, resp. odo dňa skontaktovania sa výhercom a prevzatia výhernej poukážky Výhercom od Usporiadateľa celej Súťaže.
 4. Týždenné výhry – stavebný materiál – výrobky stavebnej chémie Mapei v hodnote 250 €* si treba prevziať do max. 60 dní od určenia výhercu Usporiadateľom.
 5. Hlavné výhry – Usporiadateľ súťaže upovedomí výhercov vecných cien najneskôr do piatich (5) pracovných dní od zverejnenia výhercov na webovej stránke https://www.mapei.com/sk/sk/sutaz-mapei a na užívateľskom profile sociálnej siete Facebook. Usporiadateľ kontaktuje výhercov prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré Súťažiaci zadal v zmysle bodu III. týchto súťažných podmienok a informuje ich o spôsobe odovzdania výhry. 

VII. Dane

 1. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona.
  Vecné výhry nad 350,- EUR, predstavujú čiastku určenú na zdanenie zrážkovou daňou. Usporiadateľ pri vecných výhrach vykoná zrážku dane z príjmov z čiastky prevyšujúcej 350,- EUR, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť výhercu považuje za vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu príjmu. Výhry, ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou, nepodliehajú povinnosti odvodu do zdravotného poistenia.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Súťažiaci súhlasí so štatútom Súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi Súťaže, resp. Prevádzkovateľovi. Informácie, ktoré Súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely. Usporiadateľ Súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
 2. Usporiadateľ Súťaže a Prevádzkovateľ si vyhradzujú právo vylúčiť zo Súťaže súťažiacich, ktorých súťažná aktivita bude naznačovať podvodné, podozrivé alebo neštandardné súťažné správanie sa.
 3. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút, alebo Súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.
 4. Prihlásený súťažiaci súhlasí s tým, že jeho prihlásená stavba vrátane poskytnutých údajov bude zverejnená na stránke https://www.sutazmapei.sk/a na užívateľskom profile sociálnej siete Facebook aj po ukončení súťaže na webových stránkach a užívateľských profiloch sociálnych sietí a ďalších marketingových materiáloch Usporiadateľa.
 5. Prihlásení súťažiaci zakliknutím súhlasu pri registrácii dávajú súhlas k nafoteniu stavby a použitiu fotografií na marketingové účely spoločnosti po vzájomnej dohode.
 6. Výhercovia dávajú súhlas k nafoteniu fotografií pri odovzdávaní hlavných výhier pre marketingové účely spoločnosti po vzájomnej dohode.

 

Štatút súťaže vstupuje do platnosti dňa 15. 5. 2021.

 

 1. týždeň   -   Matej Kováč   -   Modra
 2. týždeň   -   Ladislav Öllös   -   Trávnik
 3. týždeň   -   Peter Adamec  -   Bratislava
 4. týždeň   -   Peter Palček  -   Sľažany
 5. týždeň   -   Gábor Szkuby   -   Nový Život-Tonkovce 
 6. týždeň   -   Filip Bražina   -   Ivachnová 
 7. týždeň   -   Andrea Jacková   -   Bernolákovo
 8. týždeň   -   Edita kučovanská   -   Svätuše
 9. týždeň   -   Miloš Zajac   -   Šuňava
 10. týždeň   -   Melánia Vavrová   -   Plavecký Mikuláš
 11. týždeň   -   Marek Kropko   -   Spišský Hrhov
 12. týždeň   -   Matúš Mudrák   -   Bánovce nad ondavou
 13. týždeň   -   Erik Fabián   -   Rožňava
 14. týždeň   -   Ladislav Györbíró   -   Plesivec
 15. týždeň   -   Martina Drahutova   -   Horná Breznica
 16. týždeň   -   Miriam Horváthová   -   Záhorská Bystrica
 17. týždeň   -   Radovan Ščepka   -   Plavecký Mikuláš
 18. týždeň   -   Peter Rosinský   -   Pažiť
 19. týždeň   -   Michal Giret   -   Horná Breznica 
 20. týždeň   -   Nikola Beniačová   -   Svederník - Keblov

Hlavné výhry:

 1. miesto   -   Patrícia Jarábková   -   Igram 
 2. miesto   -   Peter Palček   -   Sľažany
 3. miesto   -   Anna Saganová   -   Prešov

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei